Selamat Datang

Jangan kita letih melakukan kebaikan kerana letih akan hilang sedang kabaikan dicatat berterusan, Ingat, jangan kita seronok melakukan dosa dan maksiat kerana seronok akan hilang, sedang dosa dicatat berterusan. Saidina Ali Karramallahu wajhu

Rabu, 6 April 2011

TAFSIR AL-QURAN


Membentangkan kesemua riwayat yang berkaitan dengan ayat yang beliau hendak tafsirkan, membandingkan dan mentarjihkan. ○Menekankan permasalahan qiraat. • Menerangkan aspek I’rab, , istinbat hukum dan membuat penelitian terhadap mazhab ilmu nahu. • Membuat kritikan(sanad2), penta’dilan (menetapkan perawi yang adil) dan mentarjihkan (menetapkan perawi yang cacat). • Menolak riwayat yang tidak sahih • Beliau juga meriwayatkan berita yang diambil daripada Ibn Abbas, Ibn Mas’ud dan Ubai

melalui Juraij dan al Suddi, menyebabkan beliau tidak terlepas daripada meriwayatkan

kisah Israiliyat.

Namun, hampir semua kisah Israiliyat dikritik dan dibahaskan oleh beliau. • Kitab beliau telah ditahqiq oleh Muhammad Mahmud Syakir manakala hadis2 dalam tafsirnya telah dikaji oleh Ahmad Muhammad Syakir. Keistimewaan Tafsir Al Tabari ○Disusun dan ditulis mengikut kaedah majoriti ulama salaf. ○Membentang dan menerangkan manakah takwil yang kukuh yang beliau peroleh daripada sahabat. ○Tafsir yang bermutu tinggi ○Menghuraikan sanad dengan jelas Kitab-kitab yang dihasilkan oleh al Jarir ○Jami’ al Bayan Fi Tafsir al Quran

○Tarikh al Umam Wa al Muluk wa Akhbaruhum

○Kitab al Khaliq

○Kitab al Taharah

○Kitab Tarikh al Rijal

○Tahzib al Athar

○Al Tabsir Fi al Usul

○Ikhtilaf al Fuqaha

○Al Jami’ Fi al Qiraat Ibn Kathir • ‘Imadu Al Din Abu Al Fida’ • Lahir pada tahun 705 M. • Meninggal pada bulan Sya’aban 774 H. • Ahli Tafsir yang menjadi rujukan ulama’lain. • Antara guru-guru beliau:

Ibn Al Syahnah

Al Amidi

Ibn ‘Asakir

Al Mazi

Tafsir Ibn Kathir • Lebih dikenali sebagai “Tafsir Al Quran Al ‘Azim” • Salah sebuah tafsir bil Ma’thur (tempat ke-2) • Rujukan utama ulama’tafsir dan masyarakat Islam. Tumpuan Utama Dalam Tafsir Ibn Kathir • Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya. • Menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan ilmu-ilmu balaghah lain. • Menjauhi dari membahaskan berkaitan ilmu yamg tiada kaitan dengan tafsir atau memahami al Quran. • Mengaitkan sesuatu ayat dengan ayat yang lain, kemudian kaitkan dengan hadith, pendapat sahabat, tabi’in dan ulama salaf. • Sangat teliti dan berhati-hati tentang perkara Israiliyat. • Sentiasa berbincang dan berhujah dengan gurunya tentang perkara-perkara yang mengelirukan. Metodologi Penulisan Ibn Kathir Al Quran dengan Al Quran

Al Quran dengan Hadith

Al Quran – Hadith – Sahabat

Al Quran – Hadith – Sahabat – Tabi’en

Tidak suka menggunakan ayat dan pendekatan yang sama dalam mentafsir ayat-ayat.

Mengambil berat tentang ayat-ayat yang mempunyai beberapa makna dengan pendekatan

atau kaedah membandingkan. Memberi peringatan tentang ungkapan ulama’ berkaitan hukum Feqah. Keistimewaan Tafsir Ibn Kathir • Perhatian yang rapi dan utama dengan apa yang dikatakan dengan Tafsir Al Quran denagan Al Quran. • Banyak memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian dengan maknanya diikuti pentafsiran ayat dengan hadith-hadith yang ada kaitan dengan ayat yang ditafsirkan. • Menjelaskan apa yang dijadikan hujah. • Disertakan dengan kisah-kisah Israiliyat yang mungkar • Menjelaskan makna-makna ayat serta hukum-hakam. • Elak daripada memasukkan perkara atau ilmu-ilmu lain yang tidak ada kaitan dengan pemahaman al Quran. • Membawa dan membentangkan ayat-ayat yang bersesuaian dengan maknanya. • Hubungan ayat dengan ayat sebelum atau selepasnya sehingga jelas maksudnya. • Membawa kritikan tentang cerita-cerita Israiliyat. Sumbangan • Kitab Al Kawakib al Darari (kitab tentang Sejarah). • Al Bidayah Wa al Nihayah (kitab yang berkaitan dengan bidang Sejarah). • Kitab Tafsir Al Quran al ‘Azim. • Al Tahzib wa Al Mizan • Al Huda wa Al Sunan Fi Al Ahadith al Masanid Wa al Sunan. Sekian..

Tiada ulasan: